×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اخبار مرکز

نشست تخصصی مرکز مطالعات دین و سلامت

نشست تخصصی مرکز مطالعات دین و سلامت

بیشتر
برگزاری کرسی ترویجی «تبیین سلامت در مقوله حجاب»

برگزاری کرسی ترویجی «تبیین سلامت در مقوله حجاب»

بیشتر
برگزاری کرسی ترویجی «تبیین گزاره‌های قلب سلیم در سلامت معنوی»

برگزاری کرسی ترویجی «تبیین گزاره‌های قلب سلیم در سلامت معنوی»

بیشتر
برگزاری اردوی فرهنگی-تفریحی - خردادماه 1402

برگزاری اردوی فرهنگی-تفریحی - خردادماه 1402

بیشتر
همکاری با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

همکاری با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

بیشتر
برگزاری اردوی فرهنگی-تفریحی - مردادماه 1401

برگزاری اردوی فرهنگی-تفریحی - مردادماه 1401

بیشتر
برگزاری دومین وبینار سلامت معنوی

برگزاری دومین وبینار سلامت معنوی

بیشتر
برگزاری اولین وبینار سلامت معنوی

برگزاری اولین وبینار سلامت معنوی

بیشتر
پروژه‌های انجام‌شده 
+
پروژه‌های درحال‌انجام 
+
پروژه‌های درحال‌داوری 
+
سال تأسیس 
+
تنظیمات قالب